W czym pomoże syncHRoner?

SyncHRoner jest dla Ciebie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz pracowników tymczasowych dostarczanych przez jedną lub więcej agencji pracy tymczasowej, a w codziennej działalności napotykasz poniższe sytuacje:

 • Wysokie nakłady finansowe na współpracę z agencjami pracy tymczasowej.
 • Ograniczone możliwości monitorowania współpracy z agencjami pracy tymczasowej, co utrudnia egzekwowanie od agencji poziomu usług określonego w umowie.
 • Nierealizowane zapotrzebowanie na pracowników prowadzące do niedoborów kadrowych i realnych strat finansowych.
 • Pracochłonny i nieefektywny proces składania zamówień, utrudniający ich weryfikację i dokumentowanie.
 • Niewystarczająca wiedza o liczbie, skali i powodach zamówień pracowników tymczasowych oraz stopniu ich realizacji.
 • Niejednolity sposób raportowania przez współpracujące agencje oraz niewystarczające, niepełne lub nieobiektywne informacje na temat jakości usług przez nie świadczonych.
 • Brak informacji o dostarczanych pracownikach tymczasowych i ich kwalifikacjach, brak potwierdzenia przejścia procesu selekcji (np. wyniki testów manualnych).
pracodawca

rozproszona struktura zatrudnienia
 • Nieprecyzyjne lub nieprzejrzyste KPI (kluczowe wskaźniki efektywności), często różnie prezentowane przez poszczególne agencje.
 • Niepełne bądź niewiarygodne informacje na temat poziomu rotacji pracowników tymczasowych i jej przyczynach.
 • Niedokładne dane o skali absencji pracowników i ich powodach (urlopach, zwolnieniach chorobowych, nieusprawiedliwionych nieobecnościach).
 • Brak jednoznacznego i minimalizującego nakłady pracy podejścia do oceny pracy pracowników tymczasowych.
 • Wielozmianowy lub często zmieniający się tryb pracy wymagający częstego tworzenia harmonogramów i grafików.
 • Duże nakłady pracy przy administrowaniu pracownikami tymczasowymi: absencją, potwierdzaniem przepracowanego czasu pracy, itp.
 • Pracochłonne działania w zakresie nadawania identyfikatorów, przydzielania szafek pracowniczych, zarządzania odzieżą roboczą czy nadzorowania szkoleń BHP.

Funkcjonalności dopasowane do Ciebie

Dzięki korzystaniu z SyncHRoner otrzymujesz:

 • Dopasowany, zautomatyzowany i wystandaryzowany proces selekcji kandydatów pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań na stanowiska na których pracują pracownicy tymczasowi.
 • Niewymagający nakładów pracy i czasu system składania zamówień, uwzględniający preferowanych dostawców, Twoją strukturę organizacyjną, precyzyjną alokację kosztów oraz proste dopasowanie do aktualnego systemu czasu pracy.
 • Wyczerpujące informacje o dostarczanych pracownikach tymczasowych oraz bazę danych zawierającą informacje o każdym kandydacie i pracowniku, pozostającą w Twojej dyspozycji, bez względu na liczbę i ewentualną zmianę dostawców (agencji pracy tymczasowej).
 • Możliwość ciągłego monitorowania składanych zamówień oraz stopnia ich realizacji przez poszczególne agencje, umożliwiający obiektywną ich ocenę.
 • Efektywne narzędzie do zarządzania pulą pracowników tymczasowych, pozwalające skutecznie zaplanować dobór pracowników, ze względu na ich ocenę, posiadane kwalifikacje, dostępność, możliwość dojazdu, historię zatrudnienia i doświadczenie w pracy (tzw. „biała lista”).
 • Prosty i szybki w obsłudze sposób oceny poszczególnych pracowników tymczasowych przez ich przełożonych, zapewniający eliminowanie osób niepożądanych na danym stanowisku lub w organizacji (tzw. „czarna lista”).
 • Automatyczny sposób utrzymywania możliwie stałej obsady pracowników tymczasowych w danej jednostce organizacyjnej, przekładający się na optymalną wydajność pracy i jakość pracy.
 • Zapewnienie otrzymywania ujednoliconych informacji i dokumentów dotyczących rozliczenia usług (specyfikacje do faktury), prowadzący do lepszej kontroli nad wydatkami na usługi pracy tymczasowej i poszczególne agencje.
 • Raporty dotyczące sytuacji obecnej, jak i zmian w poziomie jakości otrzymywanych usług, mierzone jasno i precyzyjnie określonymi wskaźnikami (realizacja zamówień, rotacja, absencja), co pozwala na obiektywne porównanie dostawców.
 • Możliwość integracji z istniejącymi systemami informatycznymi zarówno przedsiębiorstwa, jak i agencji, umożliwiająca wymianę danych i automatyczne przenoszenie informacji pomiędzy systemami.
 • Prosty system ewidencji czasu pracy lub w pełni zintegrowany, automatyczny system w przypadku posiadania elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy (RCP) umożliwiający podgląd przepracowanego czasu i historii zatrudnienia przez przełożonego, agencję, jak i samego pracownika (wersja on-line).
 • Narzędzie do precyzyjnej analizy powodów absencji i rotacji pracowników tymczasowych, dające możliwość eliminowania ich przyczyn i przeciwdziałania negatywnym sytuacjom.
 • Szybka, tania, skuteczna i dwustronna komunikacja z pracownikami tymczasowymi poprzez e-mail, sms, MobileApp (wersja on-line), zapewniająca przekazywanie informacji zarówno przez pracodawcę, jak i współpracujące agencje pracy tymczasowej.
 • Narzędzie do administrowania przepustkami, odzieżą roboczą, szkoleniami BHP, szafkami pracowniczymi, gdzie odpowiedzialność za dany obszar może być przypisana pracodawcy, agencjom lub podmiotom zewnętrznym.

Najważniejsze korzyści

Korzyści z użytkowania SyncHRoner:

 • Kontrola i raportowanie. SyncHRoner to praktyczne narzędzie wspomagające zarządzanie współpracą z agencjami pracy tymczasowej, gwarantujące kontrolę wydatków na usługi pracy tymczasowej, dające możliwość monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług oraz obiektywnego porównania współpracujących organizacji w celu zwiększenia korzyści ze stosowania elastycznych form zatrudnienia i wyboru najlepszych agencji pracy tymczasowej.
 • Oszczędności. SyncHRoner pozwala na stworzenie podstaw do zróżnicowania warunków finansowych w zależności od poziomu KPI’s (kluczowych wskaźników efektywności), co skutkować będzie oszczędnościami finansowymi i optymalizacją nakładów na współpracę z agencjami pracy tymczasowej.
 • Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi. SyncHRoner umożliwia harmonizację współpracy z agencjami pracy tymczasowej i poprawę zarządzania pracownikami tymczasowymi przez ich przełożonych, efektywne zarządzanie pulą pracowników, a docelowo także podniesienie ich wydajności i jakości pracy.
 • Sprawne narzędzie zarządcze. SyncHRoner daje obiektywny obraz sytuacji pracy tymczasowej w przedsiębiorstwie i wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w sprawie działań naprawczych, jak i przeciwdziałających sytuacjom niepożądanym (np. rotacji pracowników).
 • Poprawa komunikacji i dostęp do zasobów. SyncHRoner gwarantuje posiadanie i zachowanie bazy danych o kandydatach i pracownikach tymczasowych, którzy pracowali w Twoim przedsiębiorstwie, zawierającej ich dane kontaktowe oraz historię ich zatrudnienia, ocenę, etc. Umożliwia to kontakt z nimi w dowolnym momencie i celu (np. employer branding lub dodatkowe masowe rekrutacje).
 • Redukcja biurokracji. SyncHRoner zapewnia zautomatyzowanie procesów oraz minimalizację pracy administracyjnej. Redukuje liczbę formalności i papierowych dokumentów przygotowywanych obecnie przez pracodawcę, pracowników tymczasowych oraz agencje pracy tymczasowej.