Zastrzeżenia prawne

Właścicielem serwisu internetowego SyncHRoner jest firma SyncHRoner Sp. z o.o.. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego SyncHRoner są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego SyncHRoner, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do SyncHRoner Sp. z o.o., prawnego właściciela marki i praw autorskich do systemu SyncHRoner. Żadna część serwisu nie może być kopiowana w celach komercyjnych w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu i systemu SyncHRoner.

SyncHRoner na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania loginu i hasła dostępu do systemu innym osobom i instytucjom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione udostępnienie loginu i hasła dostępu do systemu oraz za wynikłe stąd szkody poniesione przez SyncHRoner Sp. z o.o. lub osoby trzecie. Jest też odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone SyncHRoner Sp. z o.o. lub osobom trzecim na skutek takich działań lub zaniechań.

SyncHRoner Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000803121, numer NIP: 701-094-49-76