W czym pomoże syncHRoner?

SyncHRoner jest dla Ciebie, jeżeli Twoja agencja świadczy usługi dla jednego lub więcej klientów, a w obsłudze ich nie obce są ci następujące sytuacje:

 • Brak jednego, zintegrowanego z systemem kadrowo-płacowym narzędzia dla konsultantów/rekruterów wspierającego procesy rekrutacji i selekcji oraz zatrudniania i kierowania pracowników tymczasowych do przedsiębiorstw.
 • Wielokierunkowe działania rekrutacyjne o niezdefiniowanym poziomie efektywności, narażające agencję na dodatkowe, niepotrzebne koszty i niegwarantujące znalezienia odpowiedniej liczby pracowników tymczasowych.
 • Szafy pełne segregatorów z aplikacjami kandydatów na pracowników tymczasowych, których przeglądanie jest nieefektywne i pracochłonne.
 • Nieefektywny system bazodanowy uniemożliwiający szybkie wprowadzanie do niego kandydatów/pracowników tymczasowych oraz niezapewniający łatwego filtrowania osób spełniających dane kryteria i natychmiastowej, skutecznej i dwustronnej komunikacji z nimi.
 • Konieczność generowania cyklicznych lub okazjonalnych raportów dla klientów z zakresu prowadzonych działań i ich wyników (typu: źródła, rodzaj oraz efektywność działań rekrutacyjnych, poziom realizacji zamówień, rotacja i jej powody, absencje chorobowe, itp.).
 • Brak automatycznego narzędzia do szybkiego przekazywania, wystandaryzowanej informacji o dostarczanych klientom pracownikach tymczasowych, ich kwalifikacjach i wynikach procesu selekcji (np. wyniki testów manualnych, etc.).
 • Niechęć Twoich klientów do przygotowywania zamówień na pracowników tymczasowych oraz dostarczania do agencji harmonogramów ich czasu pracy. Brak narzędzia do ich archiwizowania oraz przygotowywania statystyk i raportów, np. o skali i powodach zamówień, ich zmienności, także w podziale na komórki organizacyjne.
pracodawca

rozproszona struktura zatrudnienia
 • Wielozmianowy lub często zmieniający się tryb pracy u klientów, wymagający dostosowywania harmonogramów czasu pracy i przypisywania pracowników do różnych zmian, czy komórek organizacyjnych.
 • Brak narzędzia do szybkiego przypisywania pracowników spełniających indywidualnie zdefiniowane kryteria do konkretnych zamówień klienta.
 • Czaso- i pracochłonne działania w zakresie administrowania odzieżą roboczą, przepustkami, szafkami pracowniczymi, szkoleniami BHP, itp.
 • Manualne sposoby ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników tymczasowych skutkujące dużą ilością pracy administracyjnej przy potwierdzaniu ich obecności, ustalaniu przyczyn nieobecności itp.
 • Czasochłonne, manualne lub półautomatyczne wystawianie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, etc.).
 • Brak narzędzia do efektywnego zarządzania pulą pracowników tymczasowych desygnowanych do klienta.
 • Niewystandaryzowany sposób prowadzenia exit-interview pracowników tymczasowych i ewidencjonowania ich wyników, a co za tym idzie niewyciąganie wniosków i brak przeciwdziałania rotacji pracowników tymczasowych.

 • Brak narzędzia do oceny pracowników tymczasowych, minimalizującego nakłady pracy po stronie pracodawcy i agencji, skutkujące m.in.: niejasnymi kryteriami doboru konkretnych pracowników.
 • Pochłaniające dużo pracy i czasu, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla klientów (faktur, specyfikacji, itp.).
 • Niepełna wiedza o pracy i sposobie jej wykonywania przez konsultantów w oddziałach regionalnych agencji.
 • Ograniczona możliwość egzekwowania od konsultantów i rekruterów wykonania określonych działań i brak obiektywnego obrazu z zakresu poziomu obsługi Twoich klientów.
 • Potrzeba posiadania statystyk czy raportów zawierających wskaźniki efektywności poszczególnych konsultantów czy oddziałów, wykorzystywanych do oceny pracy i poprawy jakości usług świadczonych przez Twoją agencję.
 • Wysokie koszty ponoszone na materiały biurowe, w wyniku papierowej obsługi klientów i pracowników.
syncHRoner główne funkcjonalności

Funkcjonalności dopasowane do Ciebie

Dzięki korzystaniu z SyncHRoner otrzymujesz:

 • System automatyzujący pracę i podnoszący efektywność konsultantów/rekruterów, który razem z systemem kadrowo-płacowym obejmuje pełne spectrum działań realizowanych przez agencję.
 • Narzędzie wspierające pozyskiwanie, selekcję oraz zatrudnianie pracowników tymczasowych.
 • System dostosowany do specyfiki pracy tymczasowej, gdzie dane wprowadzają sami pracownicy tymczasowi (wersja on-line) lub w prosty i szybki sposób konsultanci agencji.
 • SyncHRoner umożliwia łatwe i skuteczne przeszukiwanie bazy danych w celu doboru osób spełniających kryteria klienta.
 • Zautomatyzowana ewidencja czasu pracy pracowników, rejestracji i zawiadamiania o nieobecnościach, umożliwiająca konsultantom podjęcie działań wyjaśniających i korygujących.
 • Narzędzie do efektywnego zarządzania pulą pracowników tymczasowych, tak aby zapewnić możliwie stałą obsadę kadrową oraz najwyższą wydajność i jakość pracy.
 • Możliwość taniej, szybkiej w obsłudze i skutecznej komunikacji z kandydatami, pracownikami tymczasowymi i klientami poprzez e-mail, sms i MobileApp. Każdy kontakt zostaje odnotowany w systemie.
 • Narzędzie do raportowania wraz z gotowymi wzorami raportów dla klientów (np. realizacja zamówień, rotacja, absencja chorobowa, jakość doboru kandydatów, etc.).
 • Narzędzie dla przedstawicieli klienta do łatwego i szybkiego zamawiania pracowników tymczasowych wraz z harmonogramami ich czasu pracy.
 • Narzędzie do administrowania przepustkami, odzieżą roboczą, szkoleniami BHP, szafkami pracowniczymi.
 • Możliwość szybkiej oceny pracowników przez ich przełożonych w przedsiębiorstwach klientów, a co za tym idzie eliminowanie kierowania tam osób niepożądanych.
 • Narzędzie wspierające i rejestrujące wyniki exit interview, co daje możliwość określenia powodów i źródeł rotacji oraz przeciwdziałania jej.
 • Ujednolicony, prosty i szybki sposób przekazywania informacji o nowych pracownikach (raport o kandydacie), zawierający wszystkie wymagane przez klienta dane .
 • Obiektywny obraz umożliwiający ocenę sposobu obsługi Twoich klientów i jakości pracy Twoich konsultantów.
 • Możliwość monitorowania skali bieżących i historycznych zamówień składanych przez klientów oraz stopnia ich realizacji w poszczególnych oddziałach agencji.
 • Skuteczne narzędzie do zarządzania i monitorowania pracy agencji, poszczególnych oddziałów i konsultantów/rekruterów.

Najważniejsze korzyści

Korzyści z użytkowania SyncHRoner:

 • Poprawa wyników finansowych. SyncHRoner sprawi, że duża liczba dotychczas nierealizowanych zamówień zakończy się sukcesem, co doprowadzi do wzrostu przychodów i większego zysku Twojej agencji.
 • Przewaga konkurencyjna. Posiadanie unikatowego narzędzia umożliwiającego uporządkowanie współpracy z klientami, podniesienie jakości usług oraz lepszą komunikację, przekładające się na zwiększenie lojalności klientów i poprawę wyników finansowych.
 • Podniesienie efektywności konsultantów. Szybsze i efektywniejsze prowadzenie rekrutacji i selekcji oraz budowanie bazy kandydatów i pracowników tymczasowych.
 • Zwiększenie sprawności operacyjnej. Szybsza i łatwiejsza realizacja zamówień składanych przez klientów wraz z pełną historią i wynikami współpracy z każdym z klientów.
 • Sprawne narzędzie zarządcze. Kontrola i możliwość obiektywnej oceny sytuacji w oddziale agencji i relacji z poszczególnymi klientami, a w rezultacie podejmowanie bardziej trafnych działań na rzecz poprawy jakości świadczonych przez konsultantów usług .
 • Kontrola i raportowanie. Efektywne kosztowo i operacyjnie zarządzanie konsultantami i oddziałami agencji.
 • Oszczędności. Redukcja kosztów zatrudnienia przez podniesienie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich poprzez usprawnienie pracy konsultantów. Zmniejszenie wydatków na nieskuteczne działania rekrutacyjne oraz zakup materiałów biurowych, generowanie i przechowywanie tysięcy papierowych dokumentów.
 • Usprawnienie procesów. Usystematyzowanie współpracy z klientami oraz kreacja wartości dodanej poprzez rozszerzenia zakresu usług o efektywne zarządzanie pulą pracowników, zwiększenie wydajności i podniesienie jakości pracy.
 • Redukcja biurokracji. Zautomatyzowanie procesów oraz minimalizacja pracy administracyjnej i wykorzystania papierowych dokumentów przez klientów agencji, pracowników tymczasowych i samą agencję.